Miljöengagemang

Våra industrier och vårt samhälle behöver energi och värme

För att industrin och samhället ska kunna fungera, leverera och utvecklas behöver vi varje dag omvandla en hel del av jordens resurser till energi. Allteftersom jordens befolkning växer och att fler ställer högre krav på en högre levnadsstandard, ökar vårt behov av energi. Vilket leder till en ökad belastning på miljön och till högre energipriser.

Effektivare energianvändning ger kontroll på kostnader och minskar miljöbelastningen per producerad enhet.

Idag visar både industrin och samhället ett allt större intresse för kostnads- energieffektiva och miljövänliga lösningar i sina produktionsanläggningar. Utmaningarna ligger i att minimera omotiverat höga energikostnader och reducera sin miljöbelastning.

Investera i miljö med positiva effekter på konkurrenskraft och lönsamhet

Att investera i Zander & Ingeströms helhetslösningar, produkter och kunnande är ett  lönsamt och ett konkret engagemang i både miljö och företagets konkurrenskraft och lönsamhet.

Och det är också vår affärsidé att varje utveckla och erbjuda nya lösningar för effektivare industriprocesser, effektivare energianvändning och i många fall reducera användningen av fossila bränslen i industrin. Därmed kan koldioxidutsläppen minskas. Industrin och samhället får helt enkelt maximal nytta av den energi som skapas.

Miljöarbete på flera fronter

Zander & Ingeströms erbjudande till marknaden tillsammans med vårt eget miljöprogram innebär att vi arbetar aktivt på flera fronter för en mindre belastning på miljön. Vi är noga med hur vi planerar i varje del av vår verksamhet, från tillverkning, transport, montage och drift till service, reparationer och skrotning. Även våra leverantörer och samarbetspartners stämmer in i denna miljöfilosofi.

 

  • Zander & Ingeströms verksamhet skall påverka miljön i ringa omfattning, vi skall klara kraven i lagar och förordningar.
  • Vi skall ständigt minska vår miljöpåverkan enligt våra miljömål.
  • Våra produkter skall vara skonsamma för miljö och människor under användningstiden och när skrotning blir aktuell. Vi engagerar och väljer miljömedvetna leverantörer och entreprenörer.
  • Vi som arbetar inom Zander & Ingeström skall vara medvetna om miljöarbetets betydelse lokalt och globalt och arbetar på ständiga förbättringar.